magyar-szent-korona

A jelenkor Nemzeti Imája

Magyarázat

A földi létben küldetésének eszközeiként, az emberi faj is megkapta a lehetőségét annak, hogy társteremtőként képes legyen hatást gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra.

Teheti ezt tudatosan és felelősséggel, vagy tudatlanul, hatása mindenképpen megnyilvánul, érvényesül.

A teremtés folyamatait és egymásra épülő sorrendiségét betartva, tudatosan is hatást gyakorolhatunk a jövőben megvalósuló dolgokra, folyamatokra.

Amit kiárasztunk a külvilág felé olyanná formáljuk azt.

Nem csak lehetőségünk, hanem az élet és a fenntartható létezés megóvása érdekében kötelezettségünk is, kapott képpességeinket és eszközeinket a kellő időben, felelősen alkalmazni.

A tudatos emberi létezést és fejlődést szolgáló célok megvalósulása, különösen erős kozmikus támogatást élvez jelenlegi korban e földi létben.

E Magyar Teremtő Szer, az egyénnek és a társadalomnak is képes egészségi állapotának rendeződését hatékony módon segíteni.

A gondolataink, kimondott szavaink, megvalósított, vagy elmúlasztott cselekedeteink együttesen alakítják ki testi, lelki és szellemi egységünk energia szintjét, mely meghatározza, hogy a jelen világkorszak kozmikus hatásai támogatóan hatnak e, emberi testben való létezésünkre.

A szellemünknek, lelkünknek nincs vallása, politikai hovatartozása.

Gondolataink, kimondott szavaink és megvalósított cselekedeteink, akkor támogatják testünk fenntarható működését, egészségünket meghatározó harmóniánkat, ha ezen tények figyelembe vételével, és fontossági sorrendje alapján hozzuk meg döntéseinket.

Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja magát másnak, mint amilyen valójában.

Az embertársaink a kozmikus változások és a megosztott ismeretek hatásaiként, tudatosodásuk által felismerik, hogy a segítő vagy ártó cselekedeteik, vagy esetleges múlasztásaik megnyilvánuló hatásait is, mindenki, mindenképpen megtapasztalja.

Ezt a földi létben nem kijátszható, kozmikus törvények biztosítják.

Senkit nem mentesít a hivatalok, szervezetek vagy a névtelenség mögé rejtőzködés.

Az emberek felismerik, hogy csak a létazonos rezgéstartományú létezések részesülnek támogató hatásokban.

Most van kozmikusan támogatott ideje és lehetősége, hogy küldetéstudatunk elhívásának eleget téve, egy magas tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői renddel harmoniában létező, az igazságon, őszinteségen, szereteten és a tudatosságon alapuló, minden életet tisztelő, egyéni és társadalmi életmintáinkat is megteremtsük.

Életmintáinkkal, tudásunk megosztásával szükséges vissza tanítanunk a földi emberiség számára, a Teremtői renddel harmóniában működő, fenntartható létezést.

Annak, hogy valaki a mai kozmikus változások idejében, Magyar anyanyelvvel és gondolkodás móddal megáldott emberként éljen a földi létezésben, nagyságrendekkel kisebb az esélye, mint egy lottó főnyereménynek.

Senki Ne higgye, hogy ez a véltlen műve !!!

A világmindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni is, Magyarul lehet.

Ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban, a szakrális útmutatás jogát és kötelességét.

A teremtő Isten küldöttjeiként genetikánkba kódoltan nem csak egyéni, hanem nemzeti és emberiségi szinten vállalt küldetésünk, szolgálatunk van!

A Magyar anyanyelvvel és gondolkodás móddal megáldva született emberek különlegesen hatékony teremtő képességgel rendelkeznek.

Ősi anyanyelvünk rezgéseinek az anyagi, s az anyagontúli létezésre gyakorolt kapcsolódási, és rendező erő képező képessége, több mint 10 szer hatékonyabb, mint a legtöbb, más anyanyelvű, szintén teremtőképességgel rendelkező embertársunké.

Ezen képességek és eszközök tudatos felismerése nem fölé emel más nemzeteknek, hanem egészséges felelősséggel, a földi élet minőségét meghatározó nemes küldetéssel és szolgálattal kiséri minden percét létezésünknek.

A kiárasztott információ halmazaink és rezgéseink olyan rendező erőket teremtenek, melyek minden létezőre, energiára és anyagra, élőre és élettelenre, a létünkben való megvalósulásuk érdekében rendező hatást gyakorolnak.

Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere biztosítja, melyek fennt tartják az univerzumunkat, s biztosítják, hogy a földön, az éjszaka után mindig fel kell a nap, mig világ ez a világ.

A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, de minden egészséges élet és létszemléletű ember érdekeit szolgálják, származástól, vallástól és politikai beállítottságtól függetlenül.

E Magyar Teremtő Szert, olyan szolgálataikat végző útmútatók jegyezték le, foglalták formába, akik nem kötik neveikhez, mert nem vágynak egyéni elismerésre.

Vállalt szolgálataik vezérelik Őket, s az, hogy az embertársaikkal egy jobb világban élhessenek, és egy jobb élet lehetőségét haggyák hátra utódaiknak.

Kérünk mindenkit, hogy felelősséggel megvizsgálva e jövőképek megnyilvánuló hatásait, teremtésünk hatékonyságának növelése céljából, lehetősége szerint minden nap, minden szerdán, minden hold tölte napján, Boldogasszony és napünnepek alkalmával, a földanya erővonalainak találkozási pontjainál, a köreveteknél, vagy saját környezetünkben, az anyaország időszámítása szerint 21 órakor, összehangolva, erőinket egyesítve végezzük teremtésünket.

Teremts velünk!!!

Tégy egy próbát mellyel semmit nem veszíthetsz, de teljesített küldetés tudatott, lelki megnyugvást, egészséget és csodálatos tudatos jólétben megélt, elégedett életet teremthetsz.

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!!!

Isten áldjon meg mindenkit értelemmel, bölcsességgel, szeretettel és békességgel!!!

Áldás, Áldás, Áldás.


Ősi Hímnusz

Országok országa, törvénytudás népe,
napkelet s nyugat közt a világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted, nagy a Te végzeted,
oly messze magasztos, hogy fel sem érheted.

Mint a magas mennység szíved mérhetetlen,
életed gyökere szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas erdők hős föld büszke népe,
ez a Te végzeted ősi öröksége.

Erős gazdag vár vagy, de az örök törvényt,
amit Isten rád rót, vállalnod kell Önként,
hogy beteljesüljön gyözedelmes végzeted,

Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!
Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!
Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!


Három kopogás!!!

MAGYAR TEREMTŐ SZER

a Jelen Kor Nemzeti Imája

1. Ezen Teremtő Szer célja*, hogy Én, (saját név kimondása)………..*visszavegyem a Teremtő által eredendően reám ruházott­* minden jogomat, képességemet és eszközömet*.

Szándékomat kinyilvánítva*, Önmagam, családom,* közösségem, nemzetem,* Magyarország és a földi emberiség* tudatos jövőjét* szabad akaratomból megteremtsem. 

2. Én, (saját név kimondása)*………, mint a szellemi és a fizikai világ* jelenben is létező és működő kapcsolata*, a teljes fényhez kötött létezésem tudatosságából,* minden létezésemből,* az általam uralható képességeimet,*eszközeimet és erőimet megidézem*, s ezen Teremtő Szer jövőképeinek* megvalósulása érdekében alkalmazom.

3. Én, (saját név kimondása)*………, mint Társteremtő, * megidézem és megkérem Teremtő Ős Istenünket*, az Egyetemes Szent Szellemet,* a Magyarok Boldog Asszonyát, a Földanyát,*minden hullámot és rezgést,* minden ősünket és segítőnket,* minden létezőt és elemet,­­* hogy minden eszközzel és módszerrel,* segítsék e Teremtő Szer jővőképeinek megvalósulását*, a jelenben, ebben a létezésben*, a Földi ember által is érzékelhető* és megtapasztalható módon.

4. Látom, érzem és élem,* hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadva*, magamban tudatosítva,* azokkal eggyé lényegülve*, teremtő gondolataimban képileg megjelenítve*, érzelmekkel megtöltve,* érzékszerveim érzéseit megélve,* teremtő igéimet hangosan kimondva*, rezgéseit kiárasztva,* teremtő cselekedeteimmel megvalósítva*, minden elemében látom, érzem és élem*, mint megteremtett valóságot.

Áldás van mindenkin és mindenen,* aki és ami e Teremtő Szer *jövőképeit és folyamatait teremti.

5. Látom, érzem és élem,* hogy, a kiárasztott jövőképeink* energiái és információ tartalmai,* a megvalósulásaikat segítő* rendező erőket teremtenek.* Az anyagi és az anyagon túli világban is,*tértől és időtől függetlenül,*minden élőre, élettelenre, és folyamatra* hatást gyakorolnak.

6. Látom, érzem és élem,*hogy az embertársaink,*a tanítók, gyógyítók és útmutatók is* felismerik e Teremtő Szerben* az egyéni és társadalmi életünk,* egészségi álapotunk,* életminőségünk rendezésének* hatékony eszközét.*

Közös teremtésünk gyermekeként kezeljük,* időben és befogadható módon megosztva* e Teremtő Szer hatásai életeket mentenek.

7. Látom, érzem és élem,* hogy e Magyar Tremtő Szer jövőképei* közös céljainká minősülnek.*

Az embertársainkkal szellemi, lelki és testi* sorsközösségeket teremtünk,*s a társadalmunk felelős többsége által,* a mindennapi életünk részeként,* napi szinten megnyilvánuló gyakorlattá,* rendszeres cselekedeteinkkel társított *teremtési folyamatokká válnak.

8. Látom, érzem és élem,* hogy tudatos emberekként elegendően* és rendszeresen végezzük teremtésünket, *s a jelen kozmikus változások hatásait, *és a világunk létezését biztosító szellemi törvények támogatását élvezve,*oly biztos módon teremtjük meg jövőképeinket,*mint amilyen biztos,* hogy az éjszaka után mindig fel kell a nap,* amig világ ez a világ!!!

9. Látom, érzem és élem,* hogy a valódi emberi értékekhez való vissza rendeződésünkkel,* a családok, mint a közösségek, a nemzetek* és a társadalom alapjai megujulnak.

Visszanyerik védő, gondoskodó,* tanító és megtartó erejüket.

A családtagok a korosztályok és nemek sajátosságainak* és fejletségük szintjeinek megfelelően* töltik be szerepeiket,* s látják el feladataikat a családban.

10. Látom, érzem és élem,* hogy a felnötté vált fiatalok,* tudatosan fejlesztve magukat*testi, lelki és szellemi felkészülésüket követően,* felelősen alapítják és tartják fent családjaikat* ameddig ez minden érintett fejlődését szolgálja.

A nők és férfiak felkészülve, *felelősen és tudatosan alapítanak családot,*s örömmel vállalnak gyermekáldást.*

Megtisztelve érzik magukat,* hogy társuk Őt találta méltónak döntésében,* és hogy a leszülető gyermekek* őket választották méltó szüleiknek.

A szeretet által vezérelve, élve életünket,*kiegyensúlyozott harmóniában, megértésben élünk.

11. Látom, érzem és élem,* a gyermekeket, ahogyan teljes családjainkban, szüleik mellett,* boldogan élik meg a gyermekkor szépségeit*. A Boldogság és az öröm jellemzi mindennapjaikat.*

A megtapasztalt mintáik biztos alapokat adnak* kiegyensúlyozott fejlődésükhőz, minőségi életükhöz.

A fejlődési ütemükhöz harmonizált,­*tanítási és nevelési rendszer segít nekik,* személyiségük, alkalmasságuk és tehetségük* valamint érdeklődési körüknek megfelelően,*a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában*.

Tanítóik legfontosabb feladata,* hogy egy elégedett és boldog élet lehetőségét biztosító,*gyakorlati értékű tudással* bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit*.

12. Látom, érzem és élem,* hogy az élet valódi értékeinek felismerésével* többségünk életszemléletének átalakulásával *a szépkorúak, az idősek megbecsülése,* a helyére rendeződik.* Mint a családok értékes tagjai,* időszerű életfeladataiknak eleget téve,*örömmel adják át és osztják meg,* tapasztalásokon alapuló és elődeiktől megőrzött tudásaikat,* az élet minden területén.

Erejükhöz és lehetőségeikhez mérten tevékenyen,*és boldogan veszik ki részüket,* az életfeltételek és a létminőség javítását szolgáló,*tudatos teremtések folyamataiból.* Ők rendelkeznek a legtöbb idővel,* tapasztalattal és életbölcsességgel,* melyek nélkülözhetetlenek* a teremtés anyagi és anyagontúli világban való* megalapozásának folyamataiban.

13. Látom, érzem és élem,* hogy a Nők, mint az Isteni teremtés alkímiai műhelyei,* a Földi létbe érkezésünk,* testet öltésünk magasztos kapúi,*magukat testileg, lelkileg szellemileg felkészítve,*az élet valódi értékeit és küldetését felismerve,* bölcsen választják meg párjukat,* gyermekeik nemzőjét.

A nők tudatosodásuk során,*szívük, lelkük és az értelem által vezérelve,* felismerik, hogy felelős döntéseik határozzák meg,* milyen mintákat örökítenek tovább,*s ez által milyen irányba fejlődik a földi emberiség.

A Nők egyenjogú elismert társként,*legfőbb küldetésük *a Női minőség megélése* és az anyaság felelős gyakorlása mellett,* mellé rendelő viszonyban,* visszatérnek a családi és társadalmi döntéshozás* folyamatainak rendSzereibe.

A Nők megtévesztett álapotukból felébrednek,*és ha szükséges, *az anyatigris elszántságával és kitartásával védelmezik,* gyermekeik életét és létfeltételeit*a családokban és a társadalom irányításában is.

14. Látom, érzem és élem,* hogy a fiú gyermekek* testi, lelki szellemi fejlődésük során,* tudatosan készülnek, a férfi és az apa szolgálatára,*családfentartó és védelmező küldetésére.* A férfiből apává válva* más, magasabb lélekminőségbe emelkednek.

A gondoskodás, tanítás,*és a példa értékű élet élése mellett,*az élettér és életfeltételek megóvását, *mint kiemelt szolgálatát, *rendkívül hatékonyan,*de az életet tisztelő módon valósítja meg.

Férfiként és apaként nem csak lehetősége* családjának és környezetének védelme,* hanem kiemelten fontos kötelezettsége is.

Ezen magasztos szolgálat jutalma,*hogy minta értékű életszemlélete* és megnyilvánuló cselekedetei által* gyermekei és környezete számára is,* tisztelt és szeretett példaképpé minősül.

15. Látom, érzem és élem,* hogy a jelenlegi világkor időszerű,*minden élőre és élettelenre megnyilvánuló hatásait* tényként megtapasztalva,* s a megosztott ismereteknek köszönhetően,*tömegesen formáljuk át értékrendünket, élet és létszemléletünket.

Egyéni és társadalmi szinten is* általánossá válik az a szemlélet,* hogy csak olyat tegyünk mással,* mint amit Mi is szereténk, ha velünk tennének.

16. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország társadalomirányításának tagjai,* hibáik és cselekedeteik* egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló* összetett hatásait felismerik.* Jóvátételi szándékuk tanúbizonyságául,* minden lehetőségükkel és eszközükkel támogatva,*Önként és békés úton adják át,* az Útmutatás és a társadalom irányítás jogát,* egy magas tudatosságú,* alkalmas személyekből megvállasztott Bölcsek Tanácsának.

17. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarországon a társadalomirányítás rendszere*békés úton, de határzozott módon,*az egyének és a társadalom valós érdekeit szolgáló* szemlélet alapján újra szerveződik,* teljes működési rendjében átalakul, megújul.

18. Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas Nők és Férfiak azonos arányban,*a példamutatásukat szolgáló,* önkéntes szabad akaratukból tett vállalásaikkal,* megalapozva a társadalom többségi támogatását,* helyre állítva a közbizalmat,* megteremtik a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét.

Mely vallások, egyházak, *politikai pártok valamint gazdasági csoportok,* érdekeitől függetlenül látja el feladatait.

19. Látom, érzem és élem,* hogy a társadalom többségének támogatásával* Magyarország minden jogtipús alapján* megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen tér vissza,* a Magyar Királyság államformájához,* mely a Teremtői Renddel harmóniában rendezi* a társadalomirányítás rendszerét.

20. Látom érzem és élem,* hogy Magyarországon minden szinten érvényesül* a Magyar Szent Korona Működési Rendje,* mely jelenleg a Földön ismert,* legigazságosabb és legmagasabb tudatossági szintű * társadalom irányítási rendszer.*

Kiküszöböli a társadalomirányításban *az emberi hibák, tévedések megnyilvánulásait,* ugynakkor a leghatékonyabb módon szolgálja *az életet és a fenntartható létezést.

21. Látom, érzem és élem,*hogy kozmikus útmutatások,*Ősi tudások és bölcsességek,* valamint a jelenkor vivmányainak* együttes elemeinek ötvözete jelemzi *a társadalom irányítás rendszerét* a Magyar Királyságban.

Erkölcsében, életszemléletében,* érték és működési rendjében* minden szinten megújul Magyarország.*

A szellem és a lélek veszi át az irányítás jogát,* s a kegyelmi út lehetősége kap elsődleges rendezési jogot,* ahogyan ez égi szinten elrendeltetett.

22. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország,* a Magyar Királyság*működési rendjéhez való visszatérésével,* béklyóitól megszabadul és fellélegzik.* Az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló* vezetők által ármánnyal létrehozott,* szerződések kötelezettségei alól*. Semmis minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok*.

23. Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme,*melynek a neve, Magyar Korona,* kamatmentes, munka és érték fedezetű*, minden állam által elfogadott* és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja *az egységes értékű cserealap biztosítása*.

24. Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság* és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjaiként*, az országban képzödő értékekből,* amennyiben kötelezettségeinket teljesítjük,* minden hónapban, alanyi jogú juttatásban részesülünk.*

Ez biztosítja egy tudatos* és minőségi élet alapjait.

25. Látom, érzem és élem,*hogy a Magyar Királyságban* jóérzéssel cselekedjük szolgálatainkat,* mert olyan teremtő tevékenységet végzünk,* melyet Mi választunk meg,* és szeretettel, érdeklődéssel végezzük azt.* Értékteremtő tevékenységeinkkel*könnyedén teremtjük meg* a tudatos jóléthez szükséges javainkat.

26. Látom, érzem és élem,* hogy szemléletünk változásával* és tömeges tudatosodásunkkal,* környezetünk és körülményeink rendezésével,* tömegével szűnnek meg *a megbetegedések okai.*

Az átalakított, megelőzés alapú*, test-lélek-szellem szintjén is gyógyító* egészségügyi rendszer,*minden ismert betegséget képes gyógyítani,*ha azt az érintett is úgy akarja*.

A betegségek korszaka elmúlt*.

27. Látom, érzem és élem,* hogy felismerjük csoda tévő értékeinket,*mint a jószándék, az együttérzés,* a szeretet, az igazság és őszinteség.* Ezek életünk minden szintjére* alapértékeinkként visszatérve,* lelki terheinket megszüntetik,* lelki erőinket, lelkesedésünket felélesztik.*

Mint a szerelem állapotában,* a fizikai testünk határain felül emelkedve,* tehetségeinknek megfelelő életterületeinken* egyén és társadalom szintjén is megtáltosodunk.

28. Látom, érzem és élem,* hogy általános jólétünkből*, egészséges életszemléletünkből* és tudatos létezésünkből áradó kisugárzásunk,* a felszabadult élet örömeit érzékelő* és, ezen létállapotért hálát adó,* csodálatos energia hatja át a teret a Kárpát-medencében,* és behangolja az egész Kárpát-hazát*.

Általános rezgésszint emelkedés valósul meg*, mely meggátolja az alacsony frekvenciájú* viselkedési minták létrejöttét.* Az ilyen cselekedetek* már gondolati szintű megnyilvánulásnál*átalakulnak, áthangolódnak*.

29. Látom, érzem és élem,*hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását,* az el és kivándorolt Magyarok hazatérnek.* A Magyar Királyság Országában, *tudásukat és javaikat,* a Hazájuk, Nemzetük és saját,* együttes érdekeit szolgló módon hasznosítják.

30. Látom, érzem és élem,*hogy a szeretet alapú,* tudatos és bölcs szemléletű életminta,* az emberiség közös Égi tudata által *hatást gyakorolva kifejti átminősítő hatását* a teljes földi emberiségre.

31. Látom, érzem és élem,*hogy a Bölcsek által irányított,* Magyar Királyságban megvalósult életminta,* egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló* hatásainak előnyeit felismerjük és megértjük.

Az elcsatolt területeken élők, s a testvér népek,* származástól, vallástól* és politikai beállítottságuktól függetlenül,* a vezetők és a társadalom többségének támogatásával, *időben meghozott bölcs döntésük eredményeként,* kérik csatlakozási lehetőségüket* a Magyar Királysághoz,* elfogadva annak működési rendjét.

32. Látom, érzem és élem,*hogy az országok vallási és politikai vezetői* felismerve és megértve*az emberi létezés értelmét és küldetését,* s mindenre megnyilvánuló kölcsönhatásait,* felismerve a közös származást és rokonságot,* egymás mellé rendelve,* egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve* jó testvérként, tudatos jólétben élnek a földön.

33. Látom, érzem és élem,* hogy az emberiség értékrendjének és életszemléletének átminősülésével,* ezen értékek mentén megvalósuló cselekedeteinkkel*, egyéni és társadalmi életünk átalakításával,* a földi élet rendszerének* egyensúlyának fenntartásával,* mint a Teremtő által reánk bízott* küldetésünk felelős teljesítésével,* társteremtői minőségünk bölcs alkalmazásával,* az emberiség visszateremti *fentartható létezésének további jogát a földi létben.

Látom a megvalósulást*, hallom a hangokat*, érzem az illatokat, ízeket, tapintom az anyagot!*

És ez így van!

Társteremtők vagyunk!!!

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!

Áldás, Áldás, Áldás.

Három kopogás!!!


Magyarok Madara…
Magyarok madara,
Segítsed e népet
Simogasd a Hittel,
Ki utadra lépett
Ne légyen az úton
Múlt-veszejtő homály
Ragyogjon a Fényed
Repülj Turulmadár
Szárnyaiddal érintsd
Érintsd meg az eget
Óvjad és vezessed
Magyar nemzetedet
Úgy sarjad a növény
Ha időben vetünk
Véled légyen boldog
S termő az életünk
Magyarok madara
Segítsed e népet
Simogasd a Hittel
Ki utadra lépett
Ne légyen az úton
Múlt-veszejtő homály
Ragyogjon a Fényed
Repülj Turulmadár

logo-turul-tanacs-3

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!